Wersja językowa

Ochrona danych osobowych RODO

Przyjmuję do wiadomości, że:

 • administratorem moich danych osobowych jest Fundacja Centrum Badań
  Migracyjnych z siedzibą w Poznaniu, ul. Turniowa 16 (biuro MIP: Poznań, ul. Półwiejska
  17/27, 61-885 Poznań);
 • przetwarzanie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
  RODO i służy wyłącznie potrzebie jak najlepszego udzielenia pomocy prawnej i
  integracyjnej, dokumentacji i obsłudze projektu, moje dane osobowe będą
  przechowywane przez okres niezbędny do realizacji i dokumentowania projektów
  finansujących wsparcie przeze mnie otrzymane,
 • moje dane osobowe nie będą udostępniane innym osobom bez mojej zgody, za
  wyjątkiem monitoringu, sprawozdawczości i audytu projektów, realizowanych przez
  Fundację Centrum Badań Migracyjnych;
 • przystąpienie do projektu, w ramach którego otrzymuję wsparcie i podanie przeze
  mnie danych osobowych jest dobrowolne;
 • mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
  sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż
  przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content