Wersja językowa

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku. 

Cudzoziemcy, którym przyznano ten status korzystają z uprawnień zbliżonych do obywateli unijnych, m.in. w obszarze zatrudnienia, edukacji czy ochrony socjalnej. Mogą skorzystać z prawa do łączenia rodzin oraz z prawa do zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego UE przez okres przekraczający trzy miesiące w sytuacji, gdy podjęli w nim zatrudnienie, studia lub kształcenie zawodowe. Korzystają także ze wzmocnionej ochrony przed wydaleniem. 

W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.  

Dla uzyskania przez cudzoziemca statusu rezydenta długoterminowego UE są następne warunki: 

 • nieprzerwanie przebywa na terytorium RP przez co najmniej 5 lat, 
 • posiada stabilne i regularne źródło dochodu przez ostatnie 3 lata (dla posiadaczy „niebieskiej karty” – 2 lata), 
 • posiada ubezpieczenie zdrowotne, 
 • posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego, 
 • zrobił opłatę skarbową za wydanie zezwolenia 640 zł w momencie złożenia wniosku. 

 
Dokumenty potrzebne w załatwieniu sprawy: 

 • wypełniony wniosek w 1 egzemplarzu,  
 • 4 fotografie, 
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość, 
 • dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu, 
 • opłata skarbowa, 
 • Dokumenty potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz że posiadasz taki dochód obecnie: 
 • aktualna umowa o pracę/zlecenie 
 • jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej działalności/spółki 
 • rozliczenia podatkowe z ostatnich 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie Skarbowym 
 • wszystkie umowy, na podstawie których pracowałeś w tym okresie 
 • świadectwa pracy 
 • możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie 
 • ubezpieczenie zdrowotne, 
 • dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego. 

 
WAŻNE Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Nie każdy pobyt jest wliczany do 5-letniego okresu i nie każdy pobyt jest wliczany w całości. 

Zobacz inne aktualności

Na zdjęciu: Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania, Iwona Matuszczak-Szulc - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Prezeska Migrant Info Point Izabela Czerniejewska oraz Członkini Zarządu Karolina Sydow. Zdjęcie wykonane pod siedzibą Migrant Info Point. Przedstawicielki MIP witają gości.
Wizyta przedstawicieli władz Miasta Poznania oraz ambasady Tajwanu w siedzibie MIP
Z radością podejmujemy różnych gości w progach MIP! Dzisiaj odwiedzili nas Pani Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Pan Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania oraz Pani Iwo...
Bezpłatny kurs języka polskiego A0 dla młodzieży
Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego od PODSTAW (poziom A0) dla młodzieży słowiańskojęzycznej w wieku 15-17 lat (wyłącznie osoby urodzone w latach 2006 (miesiące VIII-XII)...
Kurs języka polskiego dla seniorów
W Migrant Info Point odbywa się kurs języka polskiego dla seniorów. Przy herbacie, w miłej atmosferze rozmawiamy po polsku – czasem o robieniu zakupów, czasem o wnukach. Niektóre t...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content