Wersja językowa

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

🏡 Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.

💼 Cudzoziemcy, którym przyznano ten status korzystają z uprawnień zbliżonych do obywateli unijnych, m.in. w obszarze zatrudnienia, edukacji czy ochrony socjalnej. Mogą skorzystać z prawa do łączenia rodzin oraz z prawa do zamieszkania na terytorium innego państwa członkowskiego UE przez okres przekraczający trzy miesiące w sytuacji, gdy podjęli w nim zatrudnienie, studia lub kształcenie zawodowe. Korzystają także ze wzmocnionej ochrony przed wydaleniem.

💳 W karcie pobytu, wydanej w związku z udzieleniem cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zamieszczana jest adnotacja ,,dostęp do rynku pracy”.

📋 Dla uzyskania przez cudzoziemca statusu rezydenta długoterminowego UE są następne warunki:

nieprzerwanie przebywa na terytorium RP przez co najmniej 5 lat,

posiada stabilne i regularne źródło dochodu przez ostatnie 3 lata (dla posiadaczy „niebieskiej karty” – 2 lata),

posiada ubezpieczenie zdrowotne,

posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego,

zrobił opłatę skarbową za wydanie zezwolenia 640 zł w momencie złożenia wniosku.

📝 Dokumenty potrzebne w załatwieniu sprawy:

wypełniony wniosek w 1 egzemplarzu,

4 fotografie,

kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu). W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy nie posiadasz ważnego dokumentu podróży i nie masz możliwości jego uzyskania, możesz przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość,

dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do lokalu,

opłata skarbowa,

Dokumenty potwierdzające, że posiadałeś stabilny i regularny dochód w ciągu 3 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku oraz że posiadasz taki dochód obecnie:

aktualna umowa o pracę/zlecenie

jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą lub spółkę – dokumenty potwierdzające aktualny dochód osiągnięty z prowadzonej działalności/spółki

rozliczenia podatkowe z ostatnich 3 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie Skarbowym

wszystkie umowy, na podstawie których pracowałeś w tym okresie

świadectwa pracy

możesz też złożyć inne dokumenty potwierdzające uzyskiwany dochód, będziemy je sprawdzać indywidualnie

ubezpieczenie zdrowotne,

dokumenty potwierdzające Twoją znajomość języka polskiego.

⚠️ WAŻNE Wszystkie dokumenty składasz w oryginale/uwierzytelnionej kopii. Nie każdy pobyt jest wliczany do 5-letniego okresu i nie każdy pobyt jest wliczany w całości.

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content