Wersja językowa

List do rodziców dzieci uczących się w polskich szkołach

ENG BELOW / UA ВЕРСІЯ НИЖЧЕ / RUS ВЕРСИЯ НИЖЕ

Drogi Rodzicu!
W polskiej szkole obowiązują pewne zasady – szkoła, WSPÓLNIE z rodzicami uczniów
pełni ważne funkcje edukacyjne, wychowawcze i społeczne.


Obowiązkiem rodziców jest pilnować, żeby dziecko uczestniczyło w zajęciach
szkolnych, niezależnie od tego czy rodzina planuje zostać w Polsce czy nie.
Szkoła jest zawsze WAŻNA, w każdym państwie. Warto skorzystać z szansy obcowania
dziecka w nowym kraju, w nowym otoczeniu, z nowym językiem, w nowej kulturze
i rówieśnikami. Kontakt z innymi dziećmi jest niezbędny do ich prawidłowego rozwoju
społecznego.


Szkoła dla Waszych dzieci to nie tylko nauka, to również międzynarodowe
doświadczenie dziecka, nauka nowego języka i rozwijanie kompetencji komunikacji
międzykulturowej. To budowanie od najmłodszych lat pewności siebie i sukcesów
w przyszłości. Dlatego:

 • Doceniajcie i szanujcie nauczycieli, którzy każdego dnia wkładają wiele wysiłku,
  by dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie.
 • Pilnujcie, żeby Wasze dziecko idąc do szkoły miało ze sobą książki, zeszyty,
  ołówki, długopisy, strój sportowy, aby było przygotowane do zajęć – wpływa to
  na wizerunek dziecka i jego pewność siebie.
 • Pamiętajcie, że w szkole oceny są potrzebne, zwłaszcza jeśli dziecko ma
  otrzymać świadectwo ukończenia klasy lub szkoły.
 • Przypominajcie Waszym pociechom o odrabianiu zadań domowych,
  wykonywaniu dodatkowych prac, które mogą być ocenione. Wiele szkół ocenia
  starania ucznia, nawet jeśli dziecko nie zna dobrze języka polskiego.
 • Okazujcie Waszym dzieciom zrozumienie, dawajcie odpowiednie wsparcie,
  przytulajcie, mówcie im, że są dla Was ważne – jest im to potrzebne również do
  pomyślnej adaptacji szkolnej.
 • Pamiętajcie, że każde dziecko robi wszystko najlepiej jak potrafi, stara się ze
  wszystkich sił, czasem tylko potrzebuje dodatkowej uwagi.
 • Motywujcie go do działania i uczestnictwa w zajęciach szkolnych, aby umocnić
  jego pasję do uczenia się w każdej sytuacji i miejscu.

Zespól MIGRANT INFO POINT


ENG

Dear Parents,

In the Polish school, certain rules apply – the school, TOGETHER with the parents of students, fulfills important educational, upbringing, and social functions. It is the parents’ duty to ensure that the child participates in school activities, regardless of whether the family plans to stay in Poland or not. School is always IMPORTANT, in every country. It is worth taking advantage of the opportunity for your child to interact in a new country, in a new environment, with a new language, culture, and peers. Interaction with other children is essential for their proper social development.

School for your children is not only about education; it is also an international experience for the child, learning a new language, and developing intercultural communication skills. It builds self-confidence and future successes from an early age. Therefore:

 • Appreciate and respect the teachers who put in a lot of effort every day to make sure the children feel good and safe.
 • Ensure that your child brings books, notebooks, pencils, pens, and sports attire to school – this influences the child’s image and self-confidence.
 • Remember that grades are important in school, especially if the child is to receive a certificate of completing the class or school.
 • Remind your little ones to do their homework and complete additional assignments that can be graded. Many schools assess the student’s efforts, even if the child doesn’t know Polish well.
 • Show understanding to your children, provide appropriate support, hug them, tell them they are important to you – they need this for a successful school adaptation too.
 • Remember that every child does their best, tries their hardest; sometimes they just need some extra attention.
 • Encourage them to participate in school activities to strengthen their passion for learning in every situation and place.

Migrant Info Point Team


UKR

Шановні Батьки!


У польській школі діють певні правила – школа, CПІЛЬНО з батьками учнів реалізує
важливі освітні, виховні та соціальні функції.
Батьки зобов’язані стежити за тим, щоб дитина відвідувала шкільні заняття,
незалежно від того, планує сім’я залишитися в Польщі чи ні.
Школа ВАЖЛИВА завжди і в кожній країні. Варто скористатися і запевнити дитині
можливість спілкування в новій країні, у новому оточенні , іншою мовою, у новій
культурі з однолітками. Контакт з іншими дітьми необхідний для правильного
соціального розвитку дитини.
Школа для Ваших дітей – це не просто навчання, це також міжнародний досвід
дитини, вивчення нової мови і розвиток компетенції міжкультурного спілкування.
Це розвиток впевненості з раннього віку та успіх в майбутньому. Отож:

 • Цінуйте і поважайте вчителів, які кожного дня докладають багато зусиль,
  щоб діти почували себе добре та безпечно.
 • Слідкуйте за тим, щоб ваша дитина, вирушаючи до школи, мала з собою
  підручники, зошити, олівці, ручки, спортивну форму, щоб була
  підготовлена до занять – це впливає на стан дитини і її впевненість в собі.
 • Пам’ятайте, що в школі виставляють оцінки, що особливо важливо, бо
  дитина має отримати свідоцтво про закінчення класу або школи.
 • Нагадуйте своїм дітям про необхідність виконання домашніх завдань,
  виконання додаткових робіт, які можуть бути оцінені. Багато шкіл оцінюють
  зусилля учня, навіть якщо дитина погано знає польську мову.
 • Ставтесь з розумінням до своєї дитини, надавайте необхідну підтримку,
  обіймайте, говоріть, що вона важлива для Вас – це необхідно дитині для
  успішної адаптації у школі.
 • Пам’ятайте, що кожна дитина робить все можливе, старається з усіх сил,
  а іноді просто потребує додаткової уваги.
 • Мотивуйте дитину до дій та до участі у шкільних заходах, щоб заохотити
  її до навчання в будь-якій ситуації та будь-якому місці.

Колектив MIGRANT INFO POINT


ROS

Уважаемые Родители!
В польской школе действуют определенные правила – школа, СОВМЕСТНО
с родителями учеников выполняет важные образовательные, воспитательные
и социальные функции.
Родители обязаны следить за тем, чтобы ребенок посещал школьные занятия,
независимо от того, планирует ли семья остаться в Польше или нет.
Школа всегда ВАЖНА и в каждом государстве. Стоит воспользоваться
возможностью и обеспечить ребенку возможность общения в новой стране,
в новой обстановке, с новым языком, в новой культуре со сверстниками. Контакт
с другими детьми необходим для правильного социального развития ребенка.
Школа для Ваших детей – это не просто обучение, это также международный опыт
ребенка, изучение нового языка и развитие компетенции межкультурного
общения. Это развитие уверенности с раннего возраста и успеха в будущем.
Поэтому:

 • Цените и уважайте учителей, которые каждый день прилагают много усилий,
  чтобы дети чувствовали себя хорошо и безопасно.
 • Следите за тем, чтобы ваш ребенок, отправляясь в школу, имел с собой
  учебники, тетради, карандаши, ручки, спортивную форму, чтобы он был готов
  к занятиям – это влияет на состояние ребенка и его уверенность в себе.
 • Помните, что в школе выставляются оценки, что особенно важно, поскольку
  ребенок должен получить свидетельство об окончании класса или школы.
 • Напоминайте своим детям о домашних заданиях, о выполнении
  дополнительных работ, которые могут быть оценены. Многие школы
  оценивают усилия ученика, даже если ребенок плохо знает польский язык.
 • Относитесь с пониманием к ребенку, оказывайте необходимую поддержку,
  обнимайте, говорите, что ребенок важен для Вас – это необходимо ребенку
  для успешной адаптации в школе.
 • Помните, что каждый ребенок делает все возможное, старается изо всех сил,
  а иногда просто нуждается в дополнительном внимании.
 • Мотивируйте ребенка действовать и участвовать в школьных мероприятиях,
  чтобы укрепить желание обучаться в любой ситуации и в любом месте.

Колектив MIGRANT INFO POINT

Zobacz inne aktualności

Na zdjęciu: Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania, Iwona Matuszczak-Szulc - Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, Prezeska Migrant Info Point Izabela Czerniejewska oraz Członkini Zarządu Karolina Sydow. Zdjęcie wykonane pod siedzibą Migrant Info Point. Przedstawicielki MIP witają gości.
Wizyta przedstawicieli władz Miasta Poznania oraz ambasady Tajwanu w siedzibie MIP
Z radością podejmujemy różnych gości w progach MIP! Dzisiaj odwiedzili nas Pani Sharon S.N. Wu - Ambasador Tajwanu, Pan Jacek Jaśkowiak - Prezydent Miasta Poznania oraz Pani Iwo...
Bezpłatny kurs języka polskiego A0 dla młodzieży
Zapraszamy na bezpłatny kurs języka polskiego od PODSTAW (poziom A0) dla młodzieży słowiańskojęzycznej w wieku 15-17 lat (wyłącznie osoby urodzone w latach 2006 (miesiące VIII-XII)...
Kurs języka polskiego dla seniorów
W Migrant Info Point odbywa się kurs języka polskiego dla seniorów. Przy herbacie, w miłej atmosferze rozmawiamy po polsku – czasem o robieniu zakupów, czasem o wnukach. Niektóre t...

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content