Wersja językowa

Czas trwania:
01.08.2021 -
15.12.2021
Finansowanie:
Urząd miasta Poznania
Kwota dofinansowania:
22 950 PLN
Współpraca:
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Centrum Badań Migracyjnych UAM

Opis projektu:

Projekt jest skierowany do nauczycieli i nauczycielek, pedagogów i pedagożek z poznańskich szkół. Realizacja zadania zakłada zorganizowanie cyklu spotkań z uczestnikami projektu w formie zdalnej. Projekt składał się będzie z konferencji, warsztatów oraz twórczej pracy uczestników i uczestniczek. Do współpracy zostaną zaproszone osoby z doświadczeniem migracji, które przygotują materiały audiowizualne włączone do pakietu edukacyjnego. Efektem całego przedsięwzięcia będzie zapewnienie nauczycielom i nauczycielkom narzędzi, materiałów i sposobów realizacji działań antydyskryminacyjnych z uczniami.

 

Zakłada się, że uczestnicy projektu po skończonych warsztatach przeprowadzą zajęcia antydyskryminacyjne w swoich szkołach i placówkach w ramach lekcji wychowawczych/ i/lub zajęć pozalekcyjnych. Zostaną oni poproszeni o opracowanie sprawozdań z tej formy aktywności i przesłania ich do „Katalogu dobrych praktyk”, który będzie umieszczony na platformie Moodle.

Materiały audiowizualne dla nauczycieli: https://migrant.poznan.pl/pl/aktualnosci/materialy-do-projektu-po-pierwsze-tolerancja/

Koordynatorka projektu

Izabela Czarniejewska
izacz@migrant.poznan.pl

Zobacz inne projekty

Popojutrze 2.0
Kursy języka polskiego dla dzieci i młodzieży "Chcę znać polski"
2022
Kursy języka polskiego w gminach powiatu poznańskiego

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content