Wersja językowa

One for All, All for one 3

Planowane działania składają się z 3 komponentów: 1. Doradztwo dla migrantów w 4 miastach (Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). 2. Dzielenie się doświadczeniem, wymiana informacji między organizacjami. 3. Opracowanie strategii przeciwdziałania wykorzystaniu pracowników migranckich.

Po pierwsze tolerancja

Zakłada się, że uczestnicy projektu po skończonych warsztatach przeprowadzą zajęcia antydyskryminacyjne w swoich szkołach i placówkach w ramach lekcji wychowawczych/ i/lub zajęć pozalekcyjnych. Zostaną oni poproszeni o opracowanie sprawozdań z tej formy aktywności i przesłania ich do „Katalogu dobrych praktyk”, który będzie umieszczony na platformie Moodle. Materiały audiowizualne dla nauczycieli: https://migrant.poznan.pl/pl/aktualnosci/materialy-do-projektu-po-pierwsze-tolerancja/

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content