Wersja językowa

Konsorcjum organizacji pracujących na rzecz migrantów w Polsce

Istnienie takiej grupy jest niezbędnym warunkiem do tego, aby móc zrealizować powyższe cele i dążenia. Kierunki naszych działań są dwa. Przede wszystkim to działania do wewnątrz, wzmacniające organizacje członkowskie, by mogły one lepiej i skuteczniej działać na zewnątrz, wspierając migrantów na rzecz których działają. Chodzi tu zarówno o pozyskiwanie nowej wiedzy, ale także wsparcie solidarnościowe […]

Wielkopolska Otwarta – innowacyjne wsparcie i integracja społeczna cudzoziemców

W ramach projektu w każdym z miejsc zostanie przeprowadzona diagnoza sytuacji (problemów i potrzeb cudzoziemców oraz lokalnych mieszkańców), a następnie liderzy społeczności otrzymają wsparcie merytoryczne i metodologiczne do prowadzenia działań  na rzecz integracji cudzoziemców na poziomie lokalnym. Efektem projektu będą przeszkoleni liderzy, którzy ze wsparciem MIPu, przeprowadzą pierwsze inicjatywy na rzecz integracji społecznej imigrantów. Zobacz: […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content