Wersja językowa

Tworzenie Sprawiedliwych Miast – włączanie Agendy 2030 w polityki na poziomie lokalnym w czasach wielkich migracji i uchodźstwa

W ramach projektu odbędą się:– przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Poznania dotyczącej wiedzy na temat Agendy 2030 i zrównoważonego rozwoju– szkolenia dla władz lokalnych z zakresu implementacji zasad zrównoważonego rozwoju– kampania marketingowa na rzecz podniesienia świadomości o zrównoważonym rozwoju– szkoła letnia– organizacja Fair Cities Days w Poznaniu– inicjatywy integrujące cudzoziemców ze społecznością Poznania Partnerzy:Regione Emilia-Romagna (Włochy) […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content