Wersja językowa

PIT – roczne zeznanie podatkowe

Do 30 kwietnia każdego roku (w 2017 roku wyjątkowo do 2 maja), podatnicy są zobowiązani do złożenia w urzędzie skarbowym rocznego zeznania podatkowego wykazującego wysokość dochodu, osiągniętego w roku poprzedzającym. Sposób rozliczenia się z uzyskanego dochodu przez cudzoziemców zależy głównie od tego, czy posiadają oni status rezydenta*. Osoby go posiadające muszą rozliczać się ze wszystkich uzyskanych dochodów, niezależnie od tego w jakim państwie go uzyskały. Znaczy to tyle, że jeśli w roku 2016 osoba mająca status rezydenta, zarabiała zarówno w Polsce jak i np. na Ukrainie to z tych wszystkich dochodów rozlicza się w Polsce.
W zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów rozlicza pit 28, pit 36, pit 37, pit 38, pit 39. (ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych)

Z kolei osoba, która w Polsce posiada status nierezydenta*, czyli której miejsce zamieszkania nie znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej, jest zobowiązana wyłącznie do rozliczenia się z dochodu w niej uzyskanego, osiągniętego w wyniku podjętej działalności lub
w wyniku nawiązanego stosunku pracy.

*rezydentem podatkowym jest osoba fizyczna, której ośrodek interesów życiowych jest w Polsce i przebywa na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Rozliczenia PIT są obowiązkowe i nie wywiązanie się z tej czynności jest karane. Aby tego uniknąć warto wiedzieć więcej. Warto też wiedzieć, że do rozliczenia się z US jest potrzebny PESEL. Jeśli go nie masz, niezbędne będzie wyrobienie NIP.

Podstawą do rozliczenia z Urzędem Skarbowym (organ podatkowy w Polsce) dla pracownika (osoby fizycznej) jest otrzymana od pracodawcy deklaracja lub formularz PIT – otrzymywanego przeważnie do ostatniego dnia lutego. Takie dokumenty pracodawca przekazuje zarówno pracownikowi jak i do odpowiedniego US. Co istotne dokumenty niezbędne do rozliczenia z US pracodawca wysyła pocztą – ważna informacja aby zadbać o to, aby one do was trafiły i aby podawać aktualny adres w jakim przebywamy. Rozliczamy się z całego poprzedniego roku, więc warto pamiętać również o pracodawcach u których pracowaliśmy wcześniej w rozliczanym roku.

Aby ułatwić sobie rozliczanie PIT można korzystać z z darmowych programów do rozliczania PIT jak np. e-pity

NOWOŚĆ

W tym roku (2017r.) Urząd Skarbowy może przygotować rozliczenie podatku. To bardzo proste  wystarczy złożyć wniosek PIT-WZ (do 18 kwietnia). Urząd weźmie pod uwagę wszystkie przysługujące ulgi (np. z tytułu przysługującej ulgi na dzieci, rozliczenia z małżonkiem, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów czy przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego).

Zobacz inne aktualności

Międzynarodowy Piknik i pokaz filmu
Dodatek osłonowy
Współpraca z Poznańskim Centrum Dziedzictwa

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content