Wersja językowa

Integrować, edukować, wspierać

W ramach projektu „Wsparcie uchodźców i procesu integracji w gminachpowiatu poznańskiego” realizowanego we współpracy ze StarostwemPowiatowym w Poznaniu udało nam się m.in. wypracować materiałydedykowane lokalnym instytucjom kultury. Stworzyliśmy ankietyewaluacyjne w 4 językach (polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim)przeznaczone dla 3 grup odbiorców (dzieci, młodzieży i dorosłych).Ośrodki kultury, biblioteki mogą wykorzystać je w procesie ewaluacjiprowadzonych działań integracyjnych oraz […]

List do rodziców dzieci uczących się w polskich szkołach

ENG BELOW / UA ВЕРСІЯ НИЖЧЕ / RUS ВЕРСИЯ НИЖЕ Drogi Rodzicu!W polskiej szkole obowiązują pewne zasady – szkoła, WSPÓLNIE z rodzicami uczniówpełni ważne funkcje edukacyjne, wychowawcze i społeczne. Obowiązkiem rodziców jest pilnować, żeby dziecko uczestniczyło w zajęciachszkolnych, niezależnie od tego czy rodzina planuje zostać w Polsce czy nie.Szkoła jest zawsze WAŻNA, w każdym państwie. […]

Materiały edukacyjne dla osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami skierowanymi do osób z instytucji i organizacji pracujących z migrantami i migrantkami (szczególnie z Ukrainy). Materiały stanowią merytoryczną ramę warsztatów, które może prowadzić każda instytucja lub organizacja pracująca z migrantami i migrantkami. Materiały były wykorzystywane podczas pilotażowych warsztatów prowadzonych w Migrant Info Point. Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem warsztatu […]

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku.  Cudzoziemcy, którym przyznano ten status korzystają z uprawnień zbliżonych do obywateli unijnych, m.in. w obszarze zatrudnienia, edukacji czy ochrony socjalnej. Mogą skorzystać […]

Konsultacja

Zapoznałam/em się z klauzulą RODO i przyjmuje do wiadomości/I have read the GDPR clause and acknowledge the following/Я ознайомився з положенням РОДО і підтверджую/Я ознакомился с положением о РОДО и признаю, что

Imię/Имя/Name/Ім’я *
Nazwisko/Фамилия/Surname/Прізвище *
Adres e-mail/электронная почта/E-mail/Електронна пошта *
Telefon/контактный телефон/Phone number/Контактний телефон *
Kraj pochodzenia/откуда Вы (страна )/country of origin/ Країна походження *
Preferowany język/предпочитаемый язык/prefered language/Вибір мови
Sprawa jest związana z/Ваш вопрос связан с/Your question is about/ Ваше питання пов’язане
Komentarz/Коментарий/Comments/Коментар
Skąd dowiedziałaś(łeś) się o MIP? Как вы узнали о MIP? How did you find out about MIP? Як ви дізналися про MIP?
Skip to content